Print Friendly, PDF & Email
Fra 1. januar 2014 ble Arbeidstilsynet gitt mulighet til å ilegge et overtredelsesgebyr til virksomheter som bryter lov eller forskrift.

Arbeidstilsynet er med dette gitt sanksjonsmidler som kan benyttes ved brudd på bestemmelser innenfor de områdene Arbeidstilsynet håndhever, dvs først og fremst innen arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakkskadeloven og lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Myndigheten gjelder også brudd på utlendingsloven.

I praksis opplyser Arbeidstilsynet selv at overtredelsesgebyr vil forbeholdes de alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen.

Om overtredelsesgebyr skal ilegges, og hvor stort gebyret skal være, skal avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte saken. Ved denne vurderingen skal tilsynet blant annet legge vekt på

  • alvorlighetsgraden på bruddet
  • i hvilken grad virksomheten har eller kunne hatt en fordel ved bruddet
  • virksomhetens økonomiske evne
  • i hvilken grad gebyret kan anses å ha en preventiv effekt.

 

Begrenset til 15 G

Overtredelsesgebyret kan ikke settes høyere enn 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, pt. i underkant av 1,3 millioner kroner. De høyeste gebyrene skal ilegges ressurssterke virksomheter som har begått alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket og har hatt en betydelig økonomisk fordel ved ikke å overholde regelverket.

Arbeidstilsynets mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr blir innført med ny § 18-10 i arbeidsmiljøloven.

Overtredelsesgebyr er sanksjon som ilegges av forvaltningen. Det innebærer blant annet at før gebyr ilegges, skal virksomheten få et varsel og mulighet til å uttale seg, og virksomheten kan klage på ileggelsen.

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo.

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.