Print Friendly, PDF & Email

Den 10.02.14 ble det lagt frem forslag for endringer i arveloven. Den nye arveloven vil innebære store forandringer for både ektefeller og livsarvinger. Arveloven av 1973 er nå over 40 år gammel, og mye har skjedd siden den ble opprettet. Ulike samlivsformer har sprunget frem i takt med samfunnsutviklingen, og velstanden i samfunnet har økt. Målet med endringene er at den nye arveloven skal tilpasses, slik at den er mer i overensstemmelse med dagens samfunn.

Store endringer i arveretten for ektefeller og barn

En av de viktigste endringene er at ektefellers arverett styrkes.

Gjenlevende ektefelle skal i medhold av ny arvelov få rett til halvparten av arven etter avdøde.

Gjeldende rett i dag er at ektefellen arver èn fjerdedel. Endringen går på bekostning av livsarvingene, som vil arve vesentlig mindre.

I dag er barnas pliktdelsarv på 2/3 av arven, og det foreslås at denne skal reguleres til en halvpart.  Bakgrunnen for en slik økning i gjenlevendes arverett vil gi denne større mulighet til å beholde det felles hjem i konkurranse med førsteavdødes særkullsbarn. Videre vil det være enklere å skifte boet i de tilfeller hvor uskifteløsningen er uheldig på lengre sikt for gjenlevende. Minstearven oppjusteres fra 4 G (folketrygdens grunnbeløp) til 6 G.

Pliktdelsarven som videre kunne begrenses til en million kroner gjennom testament, vil nå kunne reguleres til halvparten av det barna har rett på i medhold av loven.

Det foreslår videre at der ektefellene ikke har barn, skal gjenlevende ektefelle få arve alt etter avdøde. Gjeldende rett i dag er at gjenlevende har krav på halvparten, mens avdødes foreldre eller søsken arver resten.

 

Samboeres arverett

Det foreslås også at samboere uten barn skal få arverett. Gjeldende rett i dag er at kun samboere med felles barn har rett på arv etter avdøde. Gjenlevende samboer skal i medhold av ny lov få rett til å arve på lik linje med ektefeller.  Kriteriet er likevel at de må ha vært samboere i minst de siste fem årene før den ene dør. Dette innebærer at den gjenlevende arver halvparten når det er livsarvinger, men minst 6 G. Gjenlevende samboer utkonkurrerer førsteavdødes utarvinger på lik linje med gjenlevende ektefelle.

 

Testamenter skal kunne opprettes i tingretten

Testamentsreglene skal forenkles. Kravet om testamentsvitner skal enda bestå, men det foreslås at man også skal kunne opprette testament hos tingretten uten vitner. 

Denne teksten er publisert av redaksjonen i Juridisk ABC. Redaktør for nettsidene er advokat Eivind Arntsen.

JuridiskABC – who has written posts on JuridiskABC –.


 

Tags: ,