Print Friendly, PDF & Email

Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet – som oftest det motsatte – av hva som følger direkte av ordlyden. 


For å illustrere antitetisk tolkning med et enkelt eksempel, kan vi se på straffelovens § 46, som sier at:

«Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år.»

Bestemmelsen fastsetter den kriminelle lavalder, og sier etter ordlyden at man ikke kan straffes for handlinger som ble gjort før man fylte 15 år. Innholdet i bestemmelsen er samtidig  – etter en antitetisk tolkning – at man kan straffes for handlinger etter at man fylte 15 år. Det siste står altså ikke direkte i loven, men følger av den antitetiske tolkningen av lovens ordlyd.

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Varder Advokatfirma i Oslo. Han nås enklest på e-post: ea@varder.no

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.


 

Tags: