Print Friendly, PDF & Email

Arveavgiften ble som kjent opphevet fra og med 1. januar 2014. Nå kan man overføre eiendommer og andre verdifulle objekter til arvingene uten at dette utløser arveavgift til staten. Men hva skjer når eiendommen har steget i verdi og senere skal selges? I dette eksempelet ser du hvordan skatteregningen kan bli høyere med de nye reglene!

Bortfall av arveavgiften innebærer at det ikke påløper arveavgift for gaver som gis etter 1. januar 2014. Det blir heller ikke arveavgift ved arv etter dødsfall som inntreffer etter 1. januar 2014.

Det er ikke lenger meldeplikt, og kravet er nå kun at man gir opplysning i selvangivelsen post 1.5.3 hvis verdien av arv eller gave er over kr 100 000.

Samtidig med at arveavgiften ble fjernet er det gjort endringer i skattereglene som likevel kan innebære at men kommer dårligere ut enn man ville gjort etter de gamle reglene. Dette har sammenheng med at det er innført et såkalt kontinuitetsprinsipp.

Kontinuitetsprinsippet innebærer kort fortalt at mottaker overtar arvelaters eller givers skattemessige posisjon i forhold til overtatte objektene. Dette gjelder for skattemessig inngangsverdi, avskrivningsgrunnlag og andre skatteposisjoner.

Før 2014 etablerte mottaker ny inngangsverdi ut fra omsetningsverdien på arv- eller gavetidspunktet, begrenset til verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgift. Nå er det altså arvlaters posisjons som overtas.

 

Vi kan illustrere forskjellene med et eksempel der vi forutsetter følgende:

  • Mor kjøpte en leilighet på Majorstua i Oslo i 1995 for kr 2 000 000, og leiligheten har vært utleid siden.
  • Eiendommen overføres fra mor til datter i enten desember 2013 eller i januar 2014 til en verdi på kr 4 000 000.
  • Eiendommen selges i 2016 for kr 5 000 000.

 

Alternativ 1, ved overføring i desember 2013:

Dersom overføring fra mor til datter skjedde i desember 2013 ville det påløpe kr 340 000 i arveavgift.
I tillegg kommer kr 280 000 i gevinstskatt ved salget i 2016.
Til sammen blir dette kr 620 000 i skatt og arveavgift.

 

 

Alternativ 2: leiligheten overføres i januar 2014:

Dersom overføring fra mor til datter skjedde i januar 2014 ville det påløpe kr 0,- i arveavgift.

Samtidig vil det beregnes en gevinstskatt på kr 810 000.

Merkostnad i skatt som følge av at overføringen ble gjort i januar 2014 er dermed på kr 190 000.

Denne forskjellen gjør seg gjeldende blant annet for latente gevinster knyttet til tomter og utleieboliger. Ved overføring av næringseiendom vil dessuten bedriftens mulighet til å foreta skattemessige avskrivninger reduseres.

 

Slik unngår du gevinstskatt

Dersom man arver en utleiebolig kan det være gunstig å selv bo i boligen i minst ett år etter overtakelse slik at man kan selge skattefritt i medhold av reglene for eier- og botid.

Det er et viktig unntak fra kontinuitet for visse eiendommer. Dette gjelder:

  • Bolig
  • Fritidsbolig
  • Alminnelig gårdsbruk/skogbruk

For alle tre er det et vilkår for diskuntinuitet at arvelater eller gavegiver kunne solgt skattefritt på tidspunktet for arv eller gave.

Ved generasjonsskifter kan det komme skattemessige overraskelser som man kunne unngått dersom man hadde planlagt på forhånd.

Trond Larsen er advokat og partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Advokat Larsen er spesialisert innen skatt og selskapsrett.

Trond Larsen – who has written posts on JuridiskABC –.


 

Tags: , ,